به منظور تداوم خدمت دولت دکتر روحانی و در جهت حمایت از اعتدال ،واقع گرایی،خرد ورزی عقلانیت و توسعه متوازن کشوری و ایجاد فرصت های برابر برای همه و مبارزه با هرگونه انحصار طلبی و تمامیت خواهی و برای رشد و تعالی کشور و خروج کشور از انزوا و توسعه روابط با کشورهای دنیا تشکیل شده است.

تا کنون حدود بیش از 1000 نفـر از نمایندگان دوره های مختلف  مجلس حمایت قاطع خود را از دکتر روحانی اعلام نموده اند و دیدگاههای خود را ابراز داشتند
امیدواریم با سرلوحه قراردادن رهنمود های ارزنده مقام معظم رهبری بتوانیم اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم
و با انتخاب صحیح ، شاهد رشد  و توسعه کشور باشیم و ایران عزیزمان هرروز با ثبات تر و سرافراز تر و مترقی از  قبل به رشد مقتدرانه خود ادامه دهد.